Powołanie Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powołanie Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy

Data publikacji 08.09.2017

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy nadkom. Jarosława Wiśniewskiego, który od kwietnia br. pełnił obowiązki na tym stanowisku. W uroczystej zbiórce udział wzięli samorządowcy oraz zaproszeni goście.

W czwartek, punktualnie o godz. 12.00 w sali nidzickiej komendy rozpoczęła się uroczysta zbiórka z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. W czasie uroczystości insp. Tomasz Klimek wręczył powołanie nadkom. Jarosławowi Wiśniewskiemu na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy, który pełnił obowiązki na tym stanowisku od kwietnia br.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie, a następnie odczytaniu rozkazu personalnego o powołaniu z dniem 7 września 2017 nadkom. Jarosława Wiśniewskiego na stanowisko komendanta nidzickiej policji. Wręczając powołanie, Komendant Tomasz Klimek życzył dużo sukcesów i wytrwałości na zajmowanym stanowisku.

Nadkom. Jarosław Wiśniewski podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu za zaufanie jakim go obdarzył, a obecnym na tej uroczystości gościom za dużą życzliwość i chęć współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa powiatu nidzickiego.

W maju 1999 roku nadkom. Jarosław Wiśniewski wstąpił do służby w Policji i rozpoczął ją w Komendzie Powiatowej Policji w Nidzicy, w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego. Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywał w Zespole Operacyjno – Rozpoznawczym, Zespole Dochodzeniowo – Śledczym, Zespole do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją. W latach 2012-2013 pełnił służbę w Zarządzie Centralnego Biura Śledczego w Olsztynie. Od lipca 2013 roku pełnił służbę na stanowisku kierownika Referatu Wspomagającego KPP w Nidzicy, gdzie również sprawował funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Od kwietnia br. pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy. Nadkom. Jarosław Wiśniewski jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Ma 40 lat, jest żonaty i ma dwoje dzieci.